Zovirax kräm Zovirax kräm innehåller:
• Aciklovir (aktiv substans)
• Hjälpämnen m.m.
Den aktiva substansen är den som säkerställer bekämpningen av viruset. Hjälpämnena ser bl.a. till att det aktiva ämnet tränger bättre igenom huden och ner till viruset så att den kan utöva sin effekt.

Zovirax kräm - behandling i 4 dagar
Börja så fort du märker av de första tecknen, t.ex. stickningar eller blåsor. Krämen appliceras 5 gånger dagligen ca var fjärde timme under den vakna delen av dygnet. Vanlig behandlingstid är 4 dagar.

Produktinformation
Zovirax 5 % kräm. Innehåller det aktiva ämnet aciklovir.

Terapeutiska indikationer:
Symtomatisk behandling av prodrom och tidiga former av recidiverande munsår orsakade av Herpes Simplex Virus hos immunkompetenta patienter.
Dosering och administreringssätt:
Vuxna och barn över 12 år:
Krämen appliceras 5 gånger dagligen ca var fjärde timme under den vakna delen av dygnet. Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter symtomdebut. Vanlig behandlingstid är 4 dagar.
Kontraindikationer:
Överkänslighet mot aciklovir, valaciklovir, propylenglykol eller mot något hjälpämne.
Varningar och försiktighetsmått:
Krämen ska endast användas vid sår på läppar eller i ansiktet. Ska ej användas för applicering på slemhinnor (t.ex. i munnen, ögonen, vagina). Krämen bör ej ges till starkt immunsupprimerade individer såsom AIDS-patienter och transplanterade patienter eftersom en ökad risk för resistensutveckling inte kan uteslutas hos dessa patienter.
Behandling av HSV-infektion hos patienter med samtidig pågående dermatit av annan genes perioralt har ej studerats.
Biverkningar:
Övergående brännande, stickande känsla på applikationsstället. Mild uttorkning av huden och klåda.
Förpackningar: Zovirax kräm 5 % 2 g i tub, Zovirax kräm 5 % 2 g i pump. Innehavare av godkännande för försäljning: 
GlaxoSmithkline Consumer Healthcare A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 Köpenhamn S